งานสารสนเทศและ ICT


1. ระบบ SGS งานทะเบียนและวัดผล
https://sgs.boppobec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

2.ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้าง B-obec https://bobec.bopp-obec.info  


3.ข้อมูลผ่านระบบบริหารสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (SESA ) https://sesa.obec.go.th/   

4.ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็9บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  https://portal.bopp-obec.info/obec63 

5.ข้อมูลผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
https://cct.thaieduforall.org 

6.ข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบEGP) http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 

7.ระบบ Smart Area ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพม.31 http://spm31.youweb.info/index.php 

8.ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://eservices.studentloan.or.th/

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
http://data.bopp-obec.info/emis/