เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education 10 ตุลาคม 2561 (15:49 น.)   เข้าชม 3503

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31