เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 22 พฤศจิกาคม 2561 (14:56 น.)   เข้าชม 17395

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561