เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ EP ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ EP ม.1 02 มีนาคม 2562 (13:15 น.)   เข้าชม 3834

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP

โรงเรียนบุญวัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 8 สอบห้อง 234 สอบวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562