เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 12 มีนาคม 2562 (10:16 น.)   เข้าชม 5310

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

----------------------   สำรอง   ----------------------