เรื่อง : ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 07 มกราคม 2563 (11:11 น.)   เข้าชม 3136

ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551