เรื่อง : การกำหนดแนวปฏิิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การกำหนดแนวปฏิิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มกราคม 2563 (12:00 น.)   เข้าชม 2879

การกำหนดแนวปฏิิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา