เรื่อง : 019_ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว [ตรวจสอบ วันที่ 12 พ.ค. 63]

019_ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว [ตรวจสอบ วันที่ 12 พ.ค. 63] 12 พฤษภาคม 2563 (18:38 น.)   เข้าชม 4502

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว

**สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครวันที่ 12 พ.ค. 63 แต่ไ่ม่ปรากฏชื่อในเอกสารให้ตรวจสอบอีกครั้งในวันถัดไป