เรื่อง : นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563

นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 19 กันยายน 2563 (11:40 น.)   เข้าชม 1208

กิจกรรมถอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 วันพฤหัส ที่ 10 กันยายน 2563 

คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 13 ท่าน

 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร 
 2. นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง
 3. นางประไพพิศ ชาญศิลป์
 4. นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ
 5. นางยุวณี ครองสนั่น
 6. นางวรพร ลำพงษ์เหนือ
 7. นางโสภิต บุญทน
 8. นางสาวเกษรา มีลาภ
 9. นายดิเรก หมอยา
 10. นางคนึง ตะติโชติพันธุ์
 11. นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
 12. นางอังคณา ออนโคกสูง
 13. นางนงนุช สุขมงคล