เรื่อง : กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 19 กุมภาพันธ์ 2564 (14:22 น.)   เข้าชม 858

กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา รายวิชา MED6 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา