เรื่อง : เล่า "ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565

เล่า "ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 19 กันยายน 2565 (23:46 น.)   เข้าชม 348
เล่า"ขาล" วันวานทรงคุณค่า กตัญญุตาจิต
แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา ทั้ง 12 ท่าน
1. นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
2. นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
3. นางสาวลัดดา ประกอบ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
4. นางเสาวนีย์ สวนสินไทย ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
5. นางปรารถนา ศรีชนะกุล ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
6. นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
7. นางวิชมัด งามวิจิตร ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8. นางปิยะวดี รัตนประสบ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
9. นางศุภรพรรณ อยู่คำ ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. นางสาวบุญสม เขื่อนโพธิ์ ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
11. นางมธุริน ขันติโชติ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
12. นายประทีป ศรีด่านกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WiRybgKeRMTS6oKY9