เรื่อง : "เฉลิมเทพรัตนราชสุดา สิริบุญวัฒนา วิบุลปัญญานุสรณ์"

"เฉลิมเทพรัตนราชสุดา สิริบุญวัฒนา วิบุลปัญญานุสรณ์" 28 ตุลาคม 2565 (09:52 น.)   เข้าชม 1122

"เฉลิมเทพรัตนราชสุดา สิริบุญวัฒนา วิบุลปัญญานุสรณ์"


เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดอาคาร “วิบุลปัญญา” โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (เป็นการส่วนพระองค์)