หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 461

กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR
(The Common European Framework of Reference for Language)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 
โดยโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสนามสอบในการจัดกิจกรรมวัดความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน จำนวน 800 คน