หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การสอบแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 ด้วยระบบออนไลน์
4 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55 น. · 282

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566  งานห้องสมุด จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

  1. เด็กหญิงสโรชา  เปล่งสันเทียะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  2. เด็กหญิงพอเพียง  จริยธนาวัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  3. เด็กหญิงบุญญาพร  อินทร์สุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
  4. เด็กชายพัสกร  ครากกระโทก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แพกระโทก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
  6. เด็กหญิงฐิตินันท์  สียงค์พะเนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
  7. เด็กชายศุภจักร นกสามเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
  8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เยื่องกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5