หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ผลงานครู

บทเรียนสำเร็จรูปในรูปแบบ Computer Assisted Instruction (CAI)

วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

------------------

https://drive.google.com/file/d/1wt9cKAfWuElIW1qJkuU5Pf0TjO5VuH0_/view?usp=sharing