หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานห้องสมุด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานห้องสมุด ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามโครงการที่ 6.5 กิจกรรมห้องสมุด 3D กิจกรรมย่อยที่ 6.5.7 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาดูงานระบบโปรแกรมอัตโนมัติ ระบบงานห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับห้องสมุfของโรงเรียนบุญวัฒนา   รูปภาพเพิ่มเติม:  https://drive.google.com/drive/folders/1NzeW5Kj4maIHWRlNssaRqJ1rvmJ3lDMR?usp=drive_link
20 ธันวาคม 2566 เวลา 10:09 น. · 49
กิจกรรมสัปดาห์งานห้องสมุด ภายใต้หัวข้อ "อ่าน คิด สร้างสรรค์ ตามรอยพระราชนิพนธ์" ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์งานห้องสมุด “อ่าน คิด สร้างสรรค์ ตามรอยพระราชนิพนธ์” ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน กิจกรรมห้องสมุด 3D เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผู้เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รูปภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1zniMK581zak_XPQnsbE0EAQEOhY_IFZU?usp=drive_link
20 ธันวาคม 2566 เวลา 09:38 น. · 38
การสอบแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566  งานห้องสมุด จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้ เด็กหญิงสโรชา  เปล่งสันเทียะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เด็กหญิงพอเพียง  จริยธนาวัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เด็กหญิงบุญญาพร  อินทร์สุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เด็กชายพัสกร  ครากกระโทก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพกระโทก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เด็กหญิงฐิตินันท์  สียงค์พะเนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เด็กชายศุภจักร นกสามเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เยื่องกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
4 สิงหาคม 2566 เวลา 12:55 น. · 441
กิจกรรมไขขานสารานุกรมไทยฯ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานห้องสมุด ได้ดำเนินการจััดกิจกรรมไขขานสารานุกรมไทยฯ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
3 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:11 น. · 133
รับมอบหนังสือ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่าภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา  สำนักพิมพ์มติชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ ให้แก่  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิยากร)  และโรงเรียนบุญวัฒนา  ในวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  ณ  ห้องประชุมสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:45 น. · 411
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565งานห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด "อ่าน รู้ ปลุกไอเดีย บรรยากาศสร้างสรรค์" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Scan QR-Code ด้านล่างนี้
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 786
Open House 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานได้มาร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2563 ทางห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาจึงได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ได้นำความรู้ต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะ รูปภาพเพิ่มเติม  Open House 2563
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 412
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 367
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้"
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 397
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะครูจากโรงเรียนเมืองคงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/X5wTP1PqKf1TATd77
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 563
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 589
OPEN HOUSE 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันแห่งความรัก  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน  โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานมาร่วมจัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นอีกงานหนึ่ง ที่ได้นำกิจกรรมหมูป่าพาเข้าถ้ำมาร่วมจัด โดยงานห้องสมุดไดนำความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับคำตอบไปจัดแสดงไว้ในถ้ำจำลอง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาคำตอบ กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และความสนุกสนานพร้อมกับได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 707
มุมวรรณกรรมแว่นแก้ว ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ โดยได้ร่วมจัดมุมวรรณกรรมแว่นแก้ว กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือในมุมวรรณกรรมแว่นแก้วอย่ามากมาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 765
เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ชื่อเรื่อง  "เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ "  โดยจัดกิจกรรมบริเวณห้องสมุด  ภายในงานมีนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมมากมาย  ส่งผลให้มีนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 608