หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
ค่ายเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:11 น. · 192
กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:32 น. · 241
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:59 น. · 157
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2566 ณ อุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้จากฐานการวิจัยและพัฒนา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะของผู้เรียน  
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 308
ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และอุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 253
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 346
กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 282
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 309
กิจกรรมค่ายคณิตคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Maths Camp) กิจกรรมค่ายคณิตคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จัดระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ ห้องศูนย์ สอวน. โรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 180
กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง  ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยจัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา 
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 390
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMTEboonwattana&set=a.548600040110202 และ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMTEboonwattana&set=a.549406793362860  
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 414
กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ ระดับม.ต้น กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ ระดับม.ต้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 427
กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการออนไลน์ ระดับม.ปลาย กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ SMTE ระหว่างวันที่ 6-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 389
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 ​และ​ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 ​และ​ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม​ (SMTE)​ ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่​ 13​ มิถุนายน​ 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ อาคาร 4 ชั้น 9 โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 524
กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564  สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMTEboonwattana&set=a.335518034751738  
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 483