หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

โครงการ/กิจกรรม

********************** 

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานวันมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 สิงหาคม 2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ ม.4/1
นายปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง ม.6/15
ครูผู้ดูแล นางสาวภรัณยา เอ็นดู และ นางสาวมัลลิกา ไผผักแว่น

การแข่งขันตอบปัญหาปริศนารัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายวงศ์ทนง แก้วกาฬ ม.5/14
นายรังสิมันต์ โสมสูงเนิน ม.6/8
ครูผู้ดูแล นายพิษณุ แตงกระโทก

 **********************  

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา            และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแทนนักเรียนได้แก่
นายปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง
นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์
นายภูวดล อินทรกำแหง
ครูผู้ดูแล ครูจินดาชาติ  แก้วกระบิล และ ครูภรัณยา  เอ็นดู

 **********************  

วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

------------------
https://drive.google.com/file/d/1wt9cKAfWuElIW1qJkuU5Pf0TjO5VuH0_/view?usp=sharingบทเรียนสำเร็จรูปในรูปแบบ Computer Assisted Instruction (CAI) วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1