หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

การพัฒนางาน PA

- อนุญาตให้ครู บุคลากร โรงเรียนบุญวัฒนาที่ได้รับเมล @boon.ac.th สามารถนำไฟล์ไปใช้งานได้เท่านั้น

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง PA ดาวน์โหลด

หน้าปก PA เลือกใช้ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ดาวน์โหลดหน้าปกสำหรับไฟล์ Powerpoint คลิก
2. แก้ไขใน Canva ซึ่งแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
      1) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  คลิก
        2) กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  คลิก
        3) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิก
        4) กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คลิก
        5) กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  คลิก
        6) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  คลิก
        7) กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  คลิก
        8) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  คลิก
        9) กลุ่มวิชาแนะแนว คลิก