หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

โรงเรียนบุญวัฒนา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

 

ทางวิชาการ  มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Missions)

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21(3R8C) 
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีความเป็นเลิศรอบด้าน   
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5.พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน
6.พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
7.นำเทคโนโลยีมาสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์ (Objective) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ดนตรี กีฬา
 และอาชีพ
2. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21(3R8C)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัต
ิงาน 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
6. โรงเรียนมีระบบการให้บริการทางการศึกษาที่สะดวก และรวดเร็ว 
7. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดเน้น

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่
21

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(3R8C)

4. เสริมสร้างการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย

5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำเทคโนโลยี

6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

7. สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา

8. ครู บุคลากร และผู้เรียนเข้าถึงฐานข้อมูลพื้นฐานได้สะดวก และรวดเร็ว

9. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10. ชุมชนองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรอบด้าน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  และระบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สะอาด และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา