หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

      โรงเรียนบุญวัฒนา บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Missions)

1. นำเทคโนโลยีมาสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
2. พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
3. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีความเป็นเลิศรอบด้าน
7. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  เป้าประสงค์ (Objective) 

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีระบบการให้บริการทางการศึกษาที่สะดวก และรวดเร็ว
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และอาชีพ
7. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดเน้น

1. สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3. ครู บุคลากร และผู้เรียนเข้าถึงฐานข้อมูลพื้นฐานได้สะดวก และรวดเร็ว
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. เสริมสร้างการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
7. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
9. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(3R8C)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

    กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

    กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา

    กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรอบด้าน

    กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ
5. พัฒนาผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการบริการทางการศึกษา
1. สร้างแหล่งเรียนรู้บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
3. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรอาคารสถานที่ให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง
4. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระหว่างชุมชน โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรอบด้าน

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และอาชีพ

 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ21(3R 8C)
2. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม