หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------------

รอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
--------------------------------------------------------

ปิดระบบรับสมัครรอบห้องเรียนปกติ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 

- ตารางสอบ

       ตาราง ม.1  ตาราง ม.4 

 

- ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 New!!!

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 
   เลือกระดับชั้น  
ม.1   -- สอบ 26 มี.ค.        
               ⋅ ม.4  -- สอบ 27 มี.ค.

               ⋅ ความสามารถพิเศษทุกประเภท สอบ 22 มี.ค.

 

- ขั้นตอนการกรอกข้อมูล คลิกอ่านคู่มือ!!!

- ประกาศรับสมัครรอบห้องเรียนปกติ

    ระดับชั้น .1

    ระดับชั้น ม.4

- ประกาศรับสมัครรอบห้องเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ

- หลักฐานการสมัคร จัดทำเป็นไฟล์รูปภาพและแนบไฟล์ในระบบการสมัครให้เรียบร้อย
 
ม.1
  • เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใบ ปพ.1:ป (ใบวุฒิฯ ป.6) หรือหนังสือรับรองการศึกษา(ปพ.7) ที่ผู้บริหารลงนามรับรอง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของ 1)นักเรียน 2)บิดา 3)มารดา 4)ผู้ปกครองหรืออาจมีเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จะสามารถแสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามประเภทการสมัครประเภทใด หรือ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา (ไม่มีทะเบียนบ้าน) ให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทน หรือขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านพร้อมตราประทับจากอำเภอหรือเทศบาลมาใช้แทนได้
ม.4  
  • ใบ ปพ. 1 : บ (ใบวุฒิฯ ม.3) หนังสือรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7)
ม.1 |  ม.4
  • รูปถ่ายนักเรียน หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว
ม.1 |  ม.4
  • สลิปการโอนเงินค่าดำเนินการสอบ 90 บาท
(อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้ครบถ้วน ไม่ส่งสลิปการโอนเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)
 
หมายเหตุ
* เอกสารที่สำเนาทุกแผ่น จะต้องลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
** ถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพและต้องอัพโหลดไฟล์เข้าในระบบการสมัครให้เรียบร้อย

--------------------------------------------------------

รอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
--------------------------------------------------------

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

     ชั้น ม.1   SMTE     ISMEP    EP

    ชั้น ม.4     SMTE     ISMEP

ม.1 รายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัว ณ โดมอเนกประสงค์
ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียนยื่นเป็นหลักฐานการแสดงตัวตน
หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวแทนได้
โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน

ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้า จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนทันที (นักเรียนที่เป็นตัวสำรองไม่ต้องมารายงานตัว)  

- ตารางสอบคัดเลือก

     ชั้น ม.1        ชั้น ม.4

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

  รายชื่อระดับชั้น .1 คลิก...