หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ครูพลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์

งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5